Villkor

PR.SE – Allmänna villkor

1. Allmänt

Följande allmänna villkor utgör ett bindande avtal (”Användaravtalet”) mellan Perfect Sense AB, org. nr. 556889-8463 (”Perfect Sense”) å ena sidan, och användare och/eller köpare av Perfect Senses tjänster (”Kunden”), å andra sidan.

Perfect Sense tillhandahåller Kunden ett publiceringssystem för pressmeddelanden, genom vilket Kunden skriver pressmeddelanden som sedan lagras på Perfect Senses webbserver (”Tjänsten”).

Användaravtalet är endast giltigt om det Kunden är en juridisk person eller att avtalet har ingåtts av behörigt ombud för den juridiska personen.

2. Tjänstens omfattning

Tjänsten består av de tjänster, system, information och produkter som från tid till annan framgår av beskrivningen av Tjänsten på Perfect Senses hemsida pr.se. Perfect Sense åtar sig att, i enlighet med Användaravtalet och på det sätt som från tid till annan beskrivs på Perfect Senses hemsida, ge Kunden tillgång till Tjänsten på av Perfect Sense tillhandahållna servrar samt tillse att servrarna står i förbindelse med Internet.

Perfect Sense förbehåller sig rätten att när som helst ändra, lägga till eller ta bort funktioner i Tjänsten och att ensidigt ändra, göra tillägg till och på annat sätt justera villkoren i detta Användaravtal. Perfect Sense ska informera Kunden, via Tjänsten, på Perfect Senses hemsida eller genom e-post till av Kunden angiven e-postadress, om sådana förändringar i villkoren för Användaravtalet och/eller sådana väsentliga ändringar i Tjänsten som Perfect Sense genomför. För det fall Kunden inte accepterar sådan väsentlig ändring av Tjänsten eller villkoren i Användaravtalet, ska Kunden äga rätt att inom trettio (30) dagar från det att Perfect Sense informerade Kunden om ändringarna, säga upp Användaravtalet till omedelbart upphörande. Kund som inte har sagt upp Användaravtalet senast trettio (30) dagar efter det att Perfect Sense informerat om ändringarna ska anses ha accepterat ändringarna.

Support av Tjänsten tillhandahålls endast Kunder som ingått avtal om betalversioner av Tjänsten och ingår inte i gratisversioner av Tjänsten. Det står dock Perfect Sense fritt att från fall till fall erbjuda support även till Kunder som ingått avtal om gratisversionen av Tjänsten. Driftavbrott, störning eller fel i Tjänsten meddelas till Perfect Sense under kontorstid. Perfect Sense försöker därefter åtgärda felet efter bästa förmåga på kontorstid. Kunden har ingen rätt att begära ersättning på grund av driftavbrott eller fel i Tjänsten.

Perfect Sense lämnar ingen garanti avseende Tjänstens tillgänglighet eller felfrihet.

3. Ingående av detta Användaravtal

Kunden blir bunden av detta Användaravtal när Kunden skapar ett konto på Perfect Senses hemsida http://pr.se/.

4. Registrering och behandling av personuppgifter

Perfect Sense samlar in och behandlar de personuppgifter om Kunden som anges i registreringsformuläret (”Personuppgifterna”) i syfte att tillhandahålla och administrera Tjänsten samt i övrigt uppfylla sina skyldigheter enligt Användaravtalet. I den mån så krävs för att Perfect Sense ska kunna tillhandahålla Tjänsten i enlighet med Användaravtalet, kan Perfect Sense komma att överföra Personuppgifterna till tjänstetillhandahållare och samarbetspartners. Perfect Sense och/eller Perfect Senses samarbetspartners ska ha rätt att behandla Personuppgifterna för marknadsföring av kampanjer, erbjudanden och nya produkter eller tjänster som erbjuds inom ramen för Tjänsten av Perfect Sense eller Perfect Senses samarbetspartners.

Kunden har rätt att ta del av Personuppgifterna som Perfect Sense har registrerat om dem och kan när som helst begära att Perfect Sense korrigerar eller raderar felaktiga eller ofullständiga Personuppgifter. Genom att godkänna detta Användaravtal lämnar Kunden sitt samtycke till att Perfect Sense behandlar Personuppgifterna i enlighet med vad som anges i denna punkt 4.

5. Ångerrätt

Kund som ingår Användaravtalet i egenskap av privatperson har rätt att i enlighet med distans- och hemförsäljningslagen utnyttja sin ångerrätt och frånträda Användaravtalet om det meddelas inom 14 dagar från det att Användaravtalet ingåtts. Ångerrätten gäller inte för beställning av domännamn genom Tjänsten.

Om Kunden utnyttjar sin ångerrätt och frånträder Användaravtalet i enlighet med distans- och hemförsäljningslagen, återbetalar Perfect Sense av Kunden erlagd betalning inom 14 dagar från tidpunkten för utnyttjande av ångerrätten.

6. Lösenord och inloggningshandlingar

Kunden är ansvarig för att den/de användaridentitet(er) och det/de lösenord Kunden erhåller för Tjänsten förvaras på ett betryggande sätt och oåtkomligt för tredje man. Kunden ansvarar för eventuellt obehörigt utnyttjande av Kundens användaridentitet och lösenord till Tjänsten till dess att Kunden har begärt och Perfect Sense har spärrat viss användaridentitets åtkomst till Tjänsten. Perfect Sense äger rätt att själv eller genom anlitande av extern konsult hos Kunden kontrollera användningen av Tjänsten och Kundens användande av användaridentiteter och lösenord i enlighet med detta Användaravtal.

7. Kundens ansvar

Kunden ansvarar själv och ska bära samtliga kostnader för att Kunden har tillgång till sådan utrustning som krävs för att få åtkomst till och kunna nyttja Tjänsten till dess fulla kapacitet, innefattande men ej begränsat till Internetuppkoppling samt hårdvaru- och mjukvaruutrustning.

Kunden är ensamt och exklusivt ansvarig för all information som Kunden lägger in, bearbetar eller hanterar med hjälp av Tjänsten och för all information som Kunden lagrar på Perfect Senses servrar.

Kunden förbinder sig att endast använda Tjänsten i enlighet med Användaravtalet och Perfect Senses vid var tid gällande instruktioner. Kunden äger inte rätt att använda Tjänsten på sätt som kan överbelasta, störa, skada, inaktivera eller försämra Tjänsten eller använda Tjänsten på något sätt som kan leda till överföring, distribution eller uppladdning av program eller material som innehåller skadlig kod, såsom virus, timebombs, cancelbots, maskar, trojanska hästar, spionprogram eller andra potentiellt skadliga program, material eller information.

Kunden förbinder sig att inte använda Tjänsten för att bedriva illegal verksamhet eller för att ladda upp, publicera, e-posta eller på annat sätt behandla eller vidarebefordra information i strid med gällande lag (inklusive men ej begränsat till information som kan anses utgöra hets mot folkgrupp, barnpornografibrott, förtal, förolämpning, uppvigling, olaga våldsskingring och/eller brott mot upphovsrätten eller annan immaterialrättslig lagstiftning eller brott mot personuppgiftslagen), eller som annars kan uppfattas som hotfull, kränkande, rasistisk, trakasserande, anstötlig, vulgär och/eller oanständig eller som innebär intrång i annans privatliv. Kunden får inte heller använda Tjänsten på ett sätt som kan skada Perfect Senses eller Perfect Senses varumärkens anseende. Kunden åtar sig att inte använda Perfect Senses varumärken eller kännetecken på annat sätt än som uttryckligen medges av Perfect Sense.

Kunden äger ej rätt att utnyttja information i Tjänsten eller utrymme på Perfect Senses servrar för annat ändamål än utnyttjande av Tjänsten i enlighet med detta Användaravtal. Kunden ska inte i kommersiellt syfte reproducera, mångfaldiga, framställa exemplar av, sälja, återförsälja eller exploatera någon del av Tjänsten, nyttjande av Tjänsten, eller tillgång till Tjänsten utan att först skriftligt ha avtalat med Perfect Sense härom. Kunden får heller inte nyttja Tjänsten som en del i automatiserade processer för andra mjukvaruapplikationer eller i samband med massutskick av information.

Kunden ansvarar för att all behandling av personuppgifter som sker genom den information som Kunden skapar genom Tjänsten, sker i enlighet med personuppgiftslagen.

Vid skälig misstanke hos Perfect Sense om att Kunden brutit mot denna punkt 7, äger Perfect Sense rätt att omedelbart säga upp Användaravtalet och stänga av kunden från tjänsten utan att Kunden äger rätt till någon form av ersättning eller återbetalning.

8. Nyttjanderätt till Innehåll

Perfect Sense upplåter till Kunden en icke exklusiv, icke överlåtbar, världsomspännande och återkallelig rätt att i enlighet med detta Användaravtal använda Tjänsten och dess innehåll (inklusive men ej begränsat till all däri ingående mjukvara) (”Innehållet”). Perfect Sense förbehåller sig rätten att under avtalstiden ändra och/eller byta ut Innehållet. Samtliga immateriella rättigheter och övriga rättigheter till Innehållet innehas av Perfect Sense eller dess licensgivare. Kunden erhåller ingen rätt av vad slag det vara må till Innehållet utöver vad som uttryckligen framgår av detta Användaravtal.

Innehållet får endast kopieras av Kunden i den utsträckning som skriftligen och uttryckligen har medgivits av Perfect Sense. Kunden äger inte heller rätt att överlåta, hyra ut, låna ut, licensiera eller på annat sätt tillhandahålla hela eller delar av Innehållet till tredje man utöver vad som uttryckligen anges i detta Användaravtal.

Perfect Sense lämnar ingen garanti av vad slag det må vara att Innehållet svarar mot Kundens behov eller att Innehållet kan användas utan störningar eller fel.

Perfect Sense äger rätt att i samband med felanmälan eller supportärenden rörande Tjänsten samla in information om Kundens dator, hårdvara, operativsystem, program m.m. samt rätt att inhämta sådana andra nödvändiga uppgifter som kan vara erforderliga för att hantera felanmälan eller supportärendet. Kunden godkänner härmed att Perfect Sense får samla in information enligt ovan. Perfect Sense äger ej rätt att nyttja information rörande Kunden som samlats in enligt ovan i annat syfte än hantering av felanmälan eller supportärende. Perfect Sense åtar sig att behandla sådan insamlad information konfidentiellt.

9. Betalningsvillkor

Kund som har ingått avtal om betalversion av Tjänsten ska till Perfect Sense erlägga betalning i enlighet med Perfect Senses vid var tid gällande pris för Tjänsten som publiceras på Perfect Senses hemsida. Betalningsskyldighet för Tjänsten uppstår då Kunden skapar ett konto för betalversion av Tjänsten hos Perfect Sense. Perfect Sense förbehåller sig rätten att när som helst ensidigt ändra priserna för Tjänsten. Sådana ändringar ska gälla för samtliga betalningsperioder som inleds efter det att Perfect Sense har publicerat ny prislista på sin hemsida alternativt på annat sätt informerat Kunden om prisändringarna.

När Kund ingår avtal om betalversion av Tjänsten enligt ovan avräknas inte eventuell kvarvarande provtid. Provtiden är alltså endast till för att kunna utvärdera Tjänsten före det att avtal om betalversion av Tjänsten sluts.

I samband med att Kunden skapar ett konto för betalversion av Tjänsten hos Perfect Sense, ska Kunden ange betalningsperiod för Tjänsten (månadsvis eller årsvis) samt om Kunden vill betala mot faktura eller med kreditkort. Perfect Sense kan komma att utföra sedvanlig kreditprövning utan kännedomskopia. Leverans sker endast till den adress där den betalande Kunden är folkbokförd.

Alla betalningar till Perfect Sense ska erläggas i förskott om inget annat anges. För det fall Kund inte har erlagt betalning i enlighet med faktura och inom trettio (30) dagar från fakturans utställande, alternativt inte har täckning för betalningen på angivet kreditkort, ska Perfect Sense äga rätt att stänga av hela eller delar av Tjänsten till dess Kunden har erlagt full betalning. Om Kunden inte betalar, trots påminnelse från Perfect Sense, ska Perfect Sense äga rätt att omedelbart säga upp Kundens Användaravtal. Vid försenad betalning har Perfect Sense vidare rätt till ersättning för betalningspåminnelse, inkasso och indrivningskostnader enligt lag, samt rätt till dröjsmålsränta med 24 % plus gällande referensränta.

Erlagd betalning är bindande och återbetalas ej i samband med Användaravtalets upphörande eller vid nedgradering/inaktivering, oavsett orsaken till Användaravtalets upphörande eller nedgradering/inaktivering och oavsett när i tiden detta sker.

10. Anspråk på grund av Kundens användning av Tjänsten

Om anspråk riktas mot Perfect Sense eller talan förs mot Perfect Sense på grund av Kundens användning av Tjänsten, åtar sig Kunden att hålla Perfect Sense skadeslöst för all skada som Perfect Sense åsamkas med anledning av sådant anspråk (inklusive men ej begränsat till kostnader på grund av förlikning eller dom). Åtagandet gäller endast under förutsättning, dels att Kunden inom skälig tid från att anspråk framförts skriftligen underrättas av Perfect Sense om framförda anspråk eller att talan har väckts mot Perfect Sense, dels att Kunden har fått möjlighet att godkänna eventuell förlikning eller liknande åtagande.

11. Ansvarsbegränsning

Perfect Sense ska ej hållas ansvarigt för direkt, indirekt eller annan följdskada på person eller egendom, ekonomisk förlust eller förlust av data som kan drabba Kunden eller tredje man på grund av Tjänsten eller Kundens användning av Tjänsten. Perfect Sense ska inte hållas ansvarigt för intrång i data eller bristande datasekretess i samband med överföringen av information via Internet vid nyttjandet av Tjänsten. Perfect Sense kan ej heller hållas ansvarigt för fel eller förändringar i tredjepartstjänster som förmedlas genom Tjänsten.

Perfect Senses ansvar ska vara begränsat till det ovan sagda såvida inte grov vårdslöshet eller uppsåt föreligger. Perfect Senses ansvar enligt Användaravtalet ska under alla omständigheter alltid vara begränsat till ett belopp motsvarande den av Kunden erlagda avgiften under innevarande abonnemangsperiod för Tjänsten. Krav som överstiger detta belopp kan inte av Kunden göras gällande mot Perfect Sense. Denna begränsning ska gälla även om andra garantier eller avhjälpanden enligt detta Användaravtal inte uppfyller sitt syfte.

12. Avtalstid och Uppsägning

Detta Användaravtal träder i kraft på dagen för Kundens tecknande av Tjänsten genom registrering via Perfect Senses hemsida. För Kunder som väljer att betala årsvis gäller Användaravtalet under 12 månader varefter det automatiskt upphör att gälla (”Årsabonnemang”). Kunden kan dock välja att förnya sitt Årsabonnemang för ytterligare ett (1) år genom att meddela Perfect Sense härom senast en (1) dag före Användaravtalets upphörande. För Kunder som väljer att betala månadsvis gäller Användaravtalet tillsvidare och förlängs med en (1) månad i taget såvida det inte sägs upp av Kunden senast (1) dag före utgången av den aktuella månaden (”Tillsvidareabonnemang”). Samma uppsägningstider gäller för det fall Kunden vill nedgradera sitt abonnemang eller avaktivera aktiverade betaltjänster inom ramen för Tjänsten. Kund som önskar säga upp sitt Tillsvidareabonnemang eller teckna nytt Årsabonnemang ska meddela Perfect Sense detta genom att logga in på sitt konto för Tjänsten, klicka på ”Inställningar” och därefter ”Mitt abonnemang” och följa däri angivna anvisningar för uppsägning/nyteckning. Tillsvidareabonnemang kan sägas upp av Perfect Sense med tre (3) månaders uppsägningstid. Perfect Sense förbehåller sig rätten att utan anledning avböja att ingå nytt Årsabonnemang med Kund, förutsatt att Perfect Sense har informerat Kunden härom senast tre (3) månader före Årsabonnemangets upphörande.

Vid Användaravtalets upphörande kommer Perfect Sense att avaktivera Kundens konto, vilket innebär att Kundens pressmeddelanden inte längre kommer att vara tillgängligt. Det åligger Kunden att själv tömma eller överföra sitt innehåll före upphörande av Användaravtalet. För det fall Kunden önskar biträde från Perfect Sense för överföring av information, har Perfect Sense rätt till ersättning för konsulttjänster för sådant biträde.

Perfect Sense förbehåller sig rätten att omedelbart säga upp Användaravtalet och/eller stänga av hela eller delar av Tjänsten (inklusive omedelbart rensa lagringsytan) för Kund som använder Tjänsten i strid med detta Användaravtal eller Perfect Senses instruktioner, använder Tjänsten för lagring och/eller överföring av oskäligt stora datamängder eller för orimligt långa datasessioner jämfört med en genomsnittlig användning av Tjänsten, eller för Kund som Perfect Sense i övrigt bedömer riskerar att allvarligt störa användningen av Perfect Senses system eller som uppenbarligen missbrukar Tjänsten. Vid Perfect Senses uppsägning av Användaravtalet på grund av Kundens avtalsbrott förbehåller sig Perfect Sense rätten att kräva ersättning från Kunder för all skada Perfect Sense lider i anledning av avtalsbrottet.

Kunden är införstådd med att Perfect Sense kan komma att upphöra med att erbjuda gratisversioner av Tjänsten. Perfect Sense äger då rätt att säga upp Användaravtalet och rensa lagringsytan för Kunder till gratisversionen av Tjänsten. För det fall Perfect Sense avser att upphöra med att erbjuda gratisversioner av Tjänsten, ska Perfect Sense lämna meddelande därom till Kundens e-postadress. En (1) månad därefter ska Perfect Sense äga rätt att avsluta Kundens gratisversion av Tjänsten och rensa lagringsytan.

Kunden är införstådd med att Perfect Sense dessutom äger rätt att säga upp Användaravtalet och rensa lagringsytan för Kunder till gratisversionen av Tjänsten som varit inaktiva i mer än en (1) månad. För det fall Perfect Sense avser säga upp Användaravtalet på grund av inaktivitet, ska Perfect Sense lämna meddelande därom till Kundens uppgivna e-postadress. Kunden kan då aktivera Tjänsten för att få behålla Tjänsten med samma villkor som tidigare. För det fall Kunden inte har aktiverat Tjänsten inom en (1) månad från mottagande av sådant meddelande om uppsägning, ska Perfect Sense äga rätt att avsluta Kundens konto och rensa lagringsytan.

Perfect Sense äger vidare rätt att säga upp Användaravtalet med omedelbar verkan om Kunden försätts i konkurs, ställer in sina betalningar, träder i likvidation eller eljest kan anses vara på obestånd.

13. Force Majeure

Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt Användaravtalet om underlåtenheten har sin grund i omständighet av det slag som anges nedan (”befriande omständighet”) och omständigheten förhindrar, eller avsevärt försvårar fullgörandet i rätt tid därav och part inte kunnat råda över omständigheten. Såsom befriande omständighet ska anses bl.a. myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, åsknedslag, brand, översvämning, störningar i transporter, telekommunikationer eller strömförsörjning, eller för fel eller försening av leverans av varor eller tjänster av leverantör på grund av ovan angiven omständighet.

14. Meddelanden

Meddelanden enligt detta Avtal skickas av Perfect Sense i första hand till den av Kunden angivna e-postadressen. Kunden är därför skyldig att se till att e-postadressen och övriga kontaktuppgifter alltid är korrekta och uppdaterade. Kunden ska lämna eventuella meddelanden till Perfect Sense genom den e-postadress som anges på hemsidan för Tjänsten alternativt i för ändamålet uppsatta formulär på hemsidan för Tjänsten.

15. Tillämplig lag och tvister

Svensk lag ska tillämpas på detta Avtal. Eventuella tvister med anledning av detta Användaravtal eller Tjänsten ska avgöras i svensk allmän domstol med Halmstad tingsrätt som första instans.